Regulamin

Rozdział I. Informacje wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem  www.e-szkolamuzyczna.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz dostępnych w nich kursów e- learningowych.
 2. Właścicielem Serwisu jest Roman Huzarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bratpol Roman Huzarski, z siedzibą w Toruniu,  wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, pod numerem 1610, posiadającym numer NIP 879-001-36-90
 3. Regulamin został stworzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm).

Rozdział II. Rejestracja

 1. Serwis dostępny jest dla każdego korzystającego z Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów e-learningowych jest odpłatny.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji osoba taka staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Administrator ma prawo odmówić osobie, która nie akceptuje warunków Regulaminu, świadczenia usług szkoleniowych  i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.  
 4. Bratpol/Adminstrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.
 5. Rejestracja Użytkownika obejmuje:

- wpisanie kodu aktywującego lekcję

- podanie adresu mailowego

- zaakceptowanie Regulaminu

6.  Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim kodu do aktywacji treści płatnych , aby  uniemożliwić                
     ko zystanie z Serwisu osobom nieupoważnionym.

7.  Użytkownik uzyskuje dostęp do właściwego kursu dostępnego w Serwisie poprzez jego aktywowanie.
     Procedura aktywacji kursu opisana została w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział III. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego działania Serwisu na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem Serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w kursach .
 2. Bratpol nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 

Rozdział IV. Przedmiot usług

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja kursów e-learningowych. Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie Serwisu w zakładce Lekcje wideo.
 2. Kurs dostarczany jest Użytkownikowi na stronie internetowej Serwisu po aktywowaniu kursu. Aktywacja kursu opisana została w Rozdziale VI pkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

Rozdział V. Zasady ogólne

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Serwisu będą udostępnione na stronie Serwisu.
 3.  Jakiekolwiek komunikaty wysyłane przez Bratpol, które nie dotrą do Użytkownika z powodu zmiany jego adresu e-mail, bez uaktualnienia tego adresu w Serwisie, uważa się za dostarczone.
 4. Użytkownikowi, z powodu niezaliczenia, nieukończenia kursu, nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
 5. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Serwisu treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu .
 6. Bratpol zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu czy usługi. 

Rozdział VI. Opłaty.

 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z kursów płatnych, aby móc korzystać z Serwisu.
 2. Użytkownik może bez żadnych zobowiązań skorzystać z promocyjnego, darmowego dostępu do określonej liczby lekcji danego kursu płatnego. Informacje o dostępnych promocjach znajdują się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Aby skorzystać z pełnego kursu płatnego Użytkownik musi aktywować usługę poprzez opłacenie danego kursu bądź lekcji.
 4. Aktywacja usługi odbywa się poprzez wpisanie kodu aktywizacyjnego/ dostępu
 5. Umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do kursów w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy Bratpol a Użytkownikiem w momencie aktywowania kodu dostępu do lekcji, dystrybuowanego przez Bratpol lub upoważnionych dystrybutorów i/lub,  wysłanego za pośrednictwem SMSa.
 6. Okres dostępu do wybranego kursu płatnego zależy od wybranej opcji i wysokości dokonanej opłaty. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku.
 7. Na prośbę Użytkownika, właściciel serwisu wystawi fakturę VAT.

Rozdział VII. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie w terminie do 14 dni od zawarcia umowy pod warunkiem, że nie zaczął jeszcze korzystać z usługi.
 2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy oraz że ma świadomość, iż rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy spowoduje, iż takie prawo nie będzie mu przysługiwało.

 

Rozdział VIII. Forum partnerskie

 

 1. Za treść informacji zamieszczanych na forum partnerskim przez Użytkownika, niezależnie od ich formy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który tą informację zamieścił.

 

Rozdział IX. Prawa Autorskie.

 1. Wszelkie treści zawarte w serwisie, a szczególnie takie jak nagrania audiowizualne, materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Treści zawarte w serwisie nie mogą być przez użytkowników wykorzystywane do celów komercyjnych, jak również nie mogą być kopiowanie, udostępnianie, modyfikowane, rozpowszechnianie. Ponadto Użytkownik nie ma prawa najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów zawartych w Serwisie.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie do użytku osobistego odbywa się na ogólnych zasadach prawa autorskiego.
 4.  Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na stronie
  e-szkolamuzyczna.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. 
 5.  W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Rozdział X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Bratpol zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.) Bratpol może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
  1. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
 3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu będą wykorzystane w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
 4. Wyjątkiem od ust. 3 jest prawo Bratpol’u do przetwarzania danych Użytkowników w celach marketingowych, w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e- miał lub adres zamieszkania Użytkownika.

Rozdział XI. Reklamacje.

 1. W przypadku niepoprawnego działania kursu Użytkownik jest  zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu poprzez adres
  e-mail: info@e-szkolamuzyczna.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 dni roboczych od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez Administratora  stanowisku.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska Administratora w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 6. Bratpol nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od niego niezależne.
 7. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
  2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Bratpol nie odpowiada,
  4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  5. okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 8. Bratpol nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi w przypadku, gdy Użytkownik podczas procesu rejestracji bądź podczas zamówienia usługi podał błędny adres e-mail bądź błędny numer telefonu.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe.

 1. Bratpol dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Serwisu.
 2. Bratpol zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.
 3. Bratpol zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie .
 4. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty ich publikacji w Serwisie, przy czym Użytkownicy posiadający już konta na Serwisie o zmianach Regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
 6. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i skontaktować się z  Administratorem Serwisu. Administrator poinformuje Użytkownika o przysługujących mu uprawnieniach.
 7. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.